Your browser does not support JavaScript!
學務處各單位
一般傷病處理

傷病統計: (統計至106學年度7為止)

 

學年 事故傷害 一般不適 總計
100 1,716 370 2,086
101 1,664 281 1,945
102 1,690 236 1,926
103 1,665 250 1,915
104 1,732 422 2,154
105 1,595 249 1,844
106 1,410 314 1,724

 

 

 

 衛保組提供您專業貼心的照顧及一個舒適、

 寧靜的療養環境,需要時歡迎多多利用…