Your browser does not support JavaScript!
學務處各單位
學務資訊
一般傷病處理

傷病統計: (統計至108學年度10為止)

 

學年 事故傷害 一般不適 總計
103 1,665 250 1,915
104 1,732 422 2,154
105 1,595 249 1,844
106 1,410 314 1,724
107 1,279 333 1,612
108 296 84 380

 

 

 

 

 衛保組提供您專業貼心的照顧及一個舒適、

 寧靜的療養環境,需要時歡迎多多利用…